Možnost převzít si doporučenou písemnost

Sponzorované odkazy:Název kraje

KRPM-121667-3/ČJ-2020-1400DP 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor služby dopravní policie

Č. j. KRPM-121667-3/ČJ-2020-1400DP                                                                                                              Olomouc 3. února 2021

                                                                                                                                                                             Počet listů: 1 

Věcně a místně příslušný správní orgán odbor služby dopravní policie Policie České republiky Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje vykonávající podle ustanovení § 1 zákona
č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vydává v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto

veřejnou vyhlášku,

kterou O Z N A M U J E

panu Martinu Kubíkovi, nar. 22. 12. 1999, bytem na poslední známe adrese Klenovice na Hané
č. 300, 798 23 Klenovice na Hané
jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si

doporučenou písemnost vedenou pod č. j.KRPM-121667-2/ČJ-2020-1400DP ze dne 11. listopadu 2020, určenou do vlastních rukou, ve věci přestupku v provozu na pozemních komunikacích ze dne 3. 6. 2020 na ulici Brněnská v obci Prostějov.  

Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho právní zástupce (§33 správního řádu) si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje odbor služby dopravní policie v Olomouci na ulici tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (§25 odst. 2 věta třetí správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na internetové adrese www.policie.cz.

Za správnost: kpt. Ing. Stanislav Žižka
                      vrchní komisař                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 plk. Mgr. Dušan Věženský
                                                                                                                                                                        vedoucí  odboru

Vyvěšeno dne: 4. 2. 2021                                                     

Sejmuto dne:   22. 2. 2021                                                                

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *