Žádost o informace k Čj

Sponzorované odkazy:Karlovarský kraj název

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 31. 01. 2021 obdrželo Policejní prezidium České republiky podání žadatele, označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které se domáhá následujících informací:

„1. V jakých konkrétních spisech jsou vedeny mé osobní údaje a to ode dne 1.1.2020:
a) žádám o sdělení konkrétních spisových značek daných spisů,
b) žádám o poskytnutí obsahu spisu neboli spisového přehledu, spisů sdělených dle bodu 1 písm. a) této žádosti.
c) žádám o sdělení, čeho se spisy, ve kterých jsou vedeny mé osobní údaje týkaly.
d) žádám o zaslání dokumentu (rozhodnutí ve věci, odložení, postoupení věci atd.), kterým byly spisové materiály ukončeny.
 
2. V jakých spisových materiálech jsou vedeny osobní údaje mého nezl. syna XXX, nar. XXX a to od data jeho narození:
a) žádám o sdělení konkrétních spisových značek daných spisů,
b) žádám o poskytnutí obsahu spisu neboli spisového přehledu, spisů sdělených dle bodu 2 písm. a) této žádosti.
c) žádám o sdělení, čeho se spisy, ve kterých jsou vedeny osobní údaje mého nezl. syna XXX týkaly.
d) žádám o zaslání dokumentu ( rozhodnutí ve věci, odložení, postoupení věci atd.), kterým byly spisové materiály ukončeny.
 
3. V jakých spisových materiálech jsou vedeny osobní údaje mého nezl. syna XXX, nar. XXX a to od data jeho narození:
a) žádám o sdělení konkrétních spisových značek daných spisů,
b) žádám o poskytnutí obsahu spisu neboli spisového přehledu, spisů sdělených dle bodu 3 písm. a) této žádosti.
c) žádám o sdělení, čeho se spisy, ve kterých jsou vedeny osobní údaje mého nezl. syna XXX týkaly.
d) žádám o zaslání dokumentu ( rozhodnutí ve věci, odložení, postoupení věci atd.), kterým byly spisové materiály ukončeny.“
 
Odbor pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezidia České republiky vyhodnotil předmětné podání v jeho bodech č. 1. a), 1. c), 2. a), 2. c), 3. a) a 3. c) jako žádost o sdělení informace o zpracování osobních údajů podle § 28 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v těchto bodech ho vyřizuje ve své působnosti. Ve zbývajících bodech č. 1. b), 1. d), 2. b), 2. d), 3. b) a 3. d) bylo předmětné podání vyhodnoceno jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Podle sdělení odboru pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezidia České republiky se bod č. 1. předmětného podání týká spisu KRPK-XXX/ČJ-2020-1900KR.

Vzhledem ke skutečnosti, že spis KRPK-XXX/ČJ-2020-1900KR je veden Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, poskytujeme Vám následující informace
 
k bodu 1. b):
 
Spis č.j.: KRPK-XXX/ČJ-2020-1900KR obsahuje vyřízení podané žádosti žadatele o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne XXX. V rámci této žádosti se žadatel rovněž dotazoval na okolnosti evidence jeho osobních údajů u Policie České republiky.
 
Dožádání k žádostem osob jsou rozesílána Policejním prezidiem České republiky, odborem správy a kontroly osobních údajů na jednotlivá krajská ředitelství policie k vyjádření, v jakých spisových materiálech je žadatel veden.
 
Ve spise č. j.: KRPK-XXX/ČJ-2020-1900KR je tedy zaevidována výše specifikovaná žádost žadatele o informace doručená Policejnímu prezidiu České republiky, sdělení o prodloužení lhůty k vyřízení předmětné žádosti, dožádání Policejního prezidia České republiky směrem ke Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje a odpověď Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje č. j. KRPK-XXX/ČJ-2020-1900KR, která byla žadateli doručena do datové schránky dne 20.07.2020.
 
Kromě výše uvedeného, neeviduje Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje žádné jiné spisové materiály, kde by se nacházely osobní údaje žadatele nebo osob specifikovaných pod body 2. a 3.  žádosti.
 
k bodu 1. d):
 
Spisový materiál č.j.: KRPK-XXX/ČJ-2020-1900KR byl ukončen sdělením Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje č. j. KRPK-XXX/ČJ-2020-1900KR, které bylo žadateli doručeno do datové schránky dne XXX. Toto sdělení přikládáme přílohou.

kpt. Mgr. Pavel Žíha
3. 3. 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *